หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 
 
นายมนู เพชรกำแหง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหน่วยงาน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงเป็นขนาดกลาง จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล ลงนามโดยนายเสนาะ เทียนทอง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 หน้า 82 ข้อ (807)
ทั้งนี้ให้ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป "ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลง วันที่ 25 ธันวาคม 2539"
 
ที่ตั้ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 อยู่ห่างจากอำเภอเมืองตาก ประมาณ 34 กิโลเมตร ตำบลโป่งแดงมีพื้นที่ทั้งหมด 450.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 281,562.50 ไร่
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลน้ำรึม และตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง และอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
 
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ตำบลไม้งาม
อำเภอเมือง
และอำเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก
ตำบลโป่งแดง
อำเภอลานหอย
จังหวัดสุโขทัย
ตำบลน้ำรึม และตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 
จำนวนประชากร
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 9,360 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 4,769 คน คิดเป็นร้อยละ 50.95

หญิง จำนวน 4,591 คน คิดเป็นร้อยละ 49.05
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,059 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 20.78 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านลานห้วยเดื่อ 504 521 1,025 333
2 บ้านโป่งแดง 464 427 891 354
3 บ้านหนองนกปีกกา 767 737 1,504 435
4 บ้านชะลาดระฆัง 280 271 551 201
5 บ้านตลุกป่าตาล 268 230 498 161
6 บ้านหนองกระทุ่ม 618 558 1,176 362
7 บ้านตลุกมะขาม 233 261 494 157
8 บ้านน้ำดิบควง 150 137 287 79
9 บ้านโพรงตะเข้ 275 240 515 146
10 บ้านดงชัฏก้อม 222 224 446 145
11 บ้านตลุกแขม 222 210 432 152
12 บ้านหนองมะค่า 249 268 517 204
13 บ้านสระบัว 217 236 453 139
14 บ้านใหม่เจริญธรรม 300 271 571 191
รวม 4,769 4,591 9,360 3,059
 
 
 
คู่มือประชาชน
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 064-194-6364
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 โทร : 055-892-046-11 โทรสาร : 055-892-046-16
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
จำนวนผู้เข้าชม 7,582,513 เริ่มนับ 9 ต.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10