หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 
 
นายมนู เพชรกำแหง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหน่วยงาน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงเป็นขนาดกลาง จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล ลงนามโดยนายเสนาะ เทียนทอง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 หน้า 82 ข้อ (807)
ทั้งนี้ให้ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป "ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลง วันที่ 25 ธันวาคม 2539"
 
ที่ตั้ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 อยู่ห่างจากอำเภอเมืองตาก ประมาณ 34 กิโลเมตร ตำบลโป่งแดงมีพื้นที่ทั้งหมด 450.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 281,562.50 ไร่
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลน้ำรึม และตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง และอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
 
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ตำบลไม้งาม
อำเภอเมือง
และอำเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก
ตำบลโป่งแดง
อำเภอลานหอย
จังหวัดสุโขทัย
ตำบลน้ำรึม และตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 
จำนวนประชากร
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 9,320 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 4,752 คน คิดเป็นร้อยละ 50.99

หญิง จำนวน 4,568 คน คิดเป็นร้อยละ 49.01
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,809 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 20.69 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านลานห้วยเดื่อ 501 532 1,033 312
2 บ้านโป่งแดง 487 451 938 332
3 บ้านหนองนกปีกกา 723 730 1,453 402
4 บ้านชะลาดระฆัง 272 276 548 187
5 บ้านตลุกป่าตาล 282 236 518 155
6 บ้านหนองกระทุ่ม 610 521 1,131 318
7 บ้านตลุกมะขาม 239 239 478 146
8 บ้านน้ำดิบควง 150 139 289 74
9 บ้านโพรงตะเข้ 266 234 500 134
10 บ้านดงชัฏก้อม 229 212 441 127
11 บ้านตลุกแขม 222 218 440 142
12 บ้านหนองมะค่า 242 263 505 178
13 บ้านสระบัว 216 235 451 126
14 บ้านใหม่เจริญธรรม 313 282 595 176
รวม 4,752 4,568 9,320 2,809
 
ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองพื้นที่ระดับตำบลโป่งแดง
อำเภอเมืองตาก ( ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558)
 
คู่มือประชาชน
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 064-194-6364
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 โทร : 055-892-046-11 โทรสาร : 055-892-046-16
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
จำนวนผู้เข้าชม 5,330,695 เริ่มนับ 9 ต.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10