หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 
 
นายมนู เพชรกำแหง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
"โป่งแดงเขียวขจี สุขภาพดีถ้วนหน้า ประชาร่วมแรง กลุ่มอาชีพเข้มแข็ง
แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติ มีตลาดรับซื้อผลผลิต
ติดต่อสื่อสารก้าวไกล ใส่ใจการศึกษาและวัฒนธรรม"
 
วิสัยทัศน์ อบต.โป่งแดง  
 
 
พันธกิจ
 

การพัฒนาตำบลให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพคนความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
ด้านสวัสดิการสังคม ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข ด้านกีฬา และนันทนาการ

เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในตำบลโป่งแดง โดยการจัดการระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่น และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

การพัฒนางานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าและน้ำ การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปเชิงอนุรักษ์ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน
ทางเท้าและท่อระบายน้ำ

การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ

การก่อสร้างและขยายเขตประปา

การบริการสาธารณะ

การพัฒนาแหล่งน้ำ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

ส่งเสริมด้านสวัสดิการและที่อยู่อาศัย

การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน /
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

พัฒนาบุคลากร เครื่องมือ และจัดระบบป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

สนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
 
 
 

  PONGDANGTAK SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 064-194-6364
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 โทร : 055-892-046-11 โทรสาร : 055-892-046-16
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
จำนวนผู้เข้าชม 8,142,393 เริ่มนับ 9 ต.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10