หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โป่งแดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 
 
นายมนู เพชรกำแหง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
"โป่งแดงเขียวขจี สุขภาพดีถ้วนหน้า ประชาร่วมแรง กลุ่มอาชีพเข้มแข็ง
แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติ มีตลาดรับซื้อผลผลิต
ติดต่อสื่อสารก้าวไกล ใส่ใจการศึกษาและวัฒนธรรม"
 
วิสัยทัศน์ อบต.โป่งแดง  
 
 
พันธกิจ
 

การพัฒนาตำบลให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพคนความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
ด้านสวัสดิการสังคม ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข ด้านกีฬา และนันทนาการ

เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในตำบลโป่งแดง โดยการจัดการระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่น และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

การพัฒนางานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าและน้ำ การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปเชิงอนุรักษ์ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน
ทางเท้าและท่อระบายน้ำ

การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ

การก่อสร้างและขยายเขตประปา

การบริการสาธารณะ

การพัฒนาแหล่งน้ำ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

ส่งเสริมด้านสวัสดิการและที่อยู่อาศัย

การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน /
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

พัฒนาบุคลากร เครื่องมือ และจัดระบบป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

สนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
 
 
 

  PONGDANGTAK SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 064-194-6364
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 โทร : 055-892-046-11 โทรสาร : 055-892-046-16
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
จำนวนผู้เข้าชม 10,000,931 เริ่มนับ 9 ต.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10