หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 
 
นายไพฑูรย์ เฟื่องดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการ
และผู้บริโภค

การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริม อนุรักษ์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน
และส่งเสริมการลงทุน
และการพัฒนาการท่องเที่ยว
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และผลักดันกระตุ้นเศรษฐกิจ

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ เช่น
ปรับปรุงภูมิทัศน์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
แนวทางการพัฒนา
 
 

ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กร
ให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น

ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย
 
 
คู่มือประชาชน
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 

  PONGDANGTAK SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-849-4443
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 โทร : 055-892-046-11 โทรสาร : 055-892-046-16
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
จำนวนผู้เข้าชม 2,585,661 เริ่มนับ 9 ต.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10